เกี่ยวกับเรา

โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 - จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 2

ความเป็นมาของโครงการ

ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 34 เกิดปัญหาการติดขัดของจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน เนื่องจากบริเวณสองข้างทาง มีชุมชนหนาแน่น มีสถานที่สำคัญหลายแห่ง ทั้งพื้นที่ธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรม และสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้เกิดความไม่สะดวก และความล่าช้าในการเดินทาง อีกทั้งทางหลวงสายนี้ ยังมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ในการขยายถนน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงดังกล่าว และโครงข่ายทางหลวงใกล้เคียง ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น

ดังนั้น กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้าง บริษัท โชติจินดา คอนซัลเเตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วง จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 2 ดังกล่าว

วัตถุประสงค์โครงการ

M
 • เพื่อสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วง จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 2
 • เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
 • เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

  V
 • ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ตอนที่ 2 ช่วงจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางต่างระดับบางบ่อ ประมาณ กม.39+200 พื้นที่ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปถึง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางต่างระดับ หนองไม้แดง ที่ กม.58+400 พื้นที่ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในบนทางหลวงหมายเลข 34 และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสนับสนุนการ พัฒนาและขยายตัวของพื้นที่ตามแนวเส้นทาง
 • ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแก้ปัญหาการจราจรที่แออัดและหนาแน่นในตัวเมืองอีกทั้งเป็นการแก้ปัญหา การจราจรในบริเวณตัวเมืองจังหวัดระยองได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • พื้นที่ศึกษาของโครงการ

  พื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางถนน ครอบคลุมเขตการปกครองของ ตำบลบางวัว ตำบลบางสมัคร ตำบลบางปะกง ตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ตำบลคลองตำหรุ ตำบลหนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  อ่านเพิ่มเติม