เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด เอกสารเผยแพร่ โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 - จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 2


เอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การสัมมนาครั้งที่ 1)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การสัมมนาครั้งที่ 1)

เอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมกลุ่มย่อย (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การประชุมกลุ่มย่อย (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

เอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมสรุปผลการพิจารณาแนวทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การประชุมสรุปผลการพิจารณาแนวทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)