การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

งานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม


ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ถูกต้องที่สุดบนพื้นฐานทางวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้