การมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การสัมมนาครั้งที่ 1)


นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประธานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความสนใจชมนิทรรศการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย