การมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาแนวทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)


ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย