การมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชุมสรุปผลการพิจารณาแนวทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)


นายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง

นายสมคเน เสมทัพพระ

ประธานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ความสนใจชมนิทรรศการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

วิทยากรบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ

การซักถามประเด็นข้อสงสัย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย

การซักถามประเด็นข้อสงสัย