การเข้าพบหารือหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้นำชุมชน

เข้าพบหารือหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้นำชุมชน


นายวรพจน์ แววสิงห์งาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรือโทศตวรรษ อนันตกูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

-

นายอำเภอเมืองชลบุรี