การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง

งานสำรวจและคาดการณ์ปริมาณจราจรและระดับการให้บริการ


เพื่อตรวจสอบสภาพการจราจรในพื้นที่ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบจำลองด้านการจราจรและขนส่ง ตลอดจนใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์สภาพการจราจรในอนาคตต่อไป โดยที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจข้อมูลทางด้านการจราจรและขนส่ง

ทำการรวบรวบข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง ที่จำเป็นสำหหรับการสร้างแบบจำลองด้านการจราจรและขนส่ง เพื่อจำลองพฤติกรรมการเดินทางและคาดการณ์ปริมาณจราจรภายในโครงข่ายทางหลวงบริเวณโดยรอบพื้นที่ศึกษาของโครงการ

วิเคราะห์สภาพการจราจร เพื่อให้ทราบถึงระดับการให้บริการ (Level of Service, LOS) และปรับปรุงการออกแบบ เพื่อให้ได้ระดับการให้บริการของเส้นทางอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม